Logo GastroWeb

Polityka prywatności

I. Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rada (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony danych osobowych (następnie tylko: „RODO“) jest spółka LE PATIO POLSKA Sp. z o.o. REGON: 146414895 z siedzibą Jana Olbrachta 94, 01-100 Warszawa (następnie tylko: „administrator“).
 2. Dane kontaktowe są następujące
  adres: LE PATIO POLSKA Sp. z o.o., Jana Olbrachta 94, 01-100 Warszawa
  email:info@lepatio.pl
  telefon: +48 514 789 425
 3. Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zidentyfikowaną osobą jest osoba fizyczna, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować, zwłaszcza poprzez identyfikator, jak na przykład imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator sieciowy lub poprzez jeden lub więcej specyficznych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.
 4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do danych osobowych pozyskiwanych przez administratora w ramach współpracy handlowej z klientami, a także do danych osób, które nie są klientami, jednakże chcą otrzymywać od administratora informacje handlowe lub kontaktują się z administratorem w celu pozyskania informacji np. o ofercie.

II. Kategorie przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe klienta (w szczególności prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą) w zakresie, w jakim niezbędne jest to do zawarcia i realizacji umowy o współpracy pomiędzy klientem a administratorem tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail, numer telefonu, numer NIP, PESEL. Administrator może przetwarzać również dane osobowe pracowników/współpracowników klienta wskazanych jako osoby do kontaktu w ramach umowy. W takim wypadku administrator przetwarza: imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres e-mail i numer telefonu.

III. Uzasadniony powód i cel przetwarzania danych

 1. Uzasadnionym powodem przetwarzania danych jest:
  • Realizacja umowy pomiędzy klientem i administratorem,
  • Uzasadniony interes administratora w ramach realizacji marketingu bezpośredniego (zwłaszcza w ramach wysyłania wiadomości handlowych),
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku gdy osoba fizyczna nie będąca klientem chce otrzymywać informacje handlowe,
  • Odpowiedź na korespondencję kierowaną do administratora (np. zapytanie o przedstawienie oferty).
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • Realizacja zamówienia oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy pomiędzy klientem oraz administratorem. W ramach zamówienia wymagane są niezbędne dane osobowe, które są konieczne w celu zrealizowania zamówienia (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, email, nr telefonu), podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie jest możliwe lub nie jest możliwa realizacja zamówienia przez Administratora,
  • Wysyłanie klientom informacji handlowych, co jest uzasadnionym interesem administratora
  • Odpowiedź na zapytania kierowane do administratora związane z jego usługami (jest to uzasadniony interes administratora)
  • Wywiązywanie się z obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza prawa podatkowego
  • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co jest uzasadnionym interesem administratora
  • Dane osobowe pracowników/współpracowników klienta są przetwarzane w celu zapewnienia właściwej realizacji umowy, umożliwienia kontaktu pomiędzy stronami, co stanowi uzasadniony interes administratora.
 1. Administrator nie podejmuje automatycznej decyzji w ramach art. 22 RODO…

IV. Okres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe
  • Przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy klientem i administratorem oraz roszczeń wynikających z tej umowy. (na okres 2 lat od rozwiązania stosunku umownego).
  • Dopóki zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych nie zostanie odwołana, na okres maksymalnie 5 lat, o ile posiadamy zgodę na przetwarzanie danych
  • Przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania dot. usług administratora od osób nie będących klientami
  • Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, administrator przetwarza dane tak długo, jak wynika to z przepisów (np. podatkowych)
 1. Po zakończeniu okresu przechowywania danych osobowych, Administrator dane usunie.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty:
  • Uczestniczące w ramach dostawy towaru/ usług/ realizacji płatności na podstawie umowy,
  • Zapewniające usługi funkcjonowania Sklepu oraz służb powiązanych z prowadzeniem Sklepu,
  • Zapewniający usługi marketingowe,
  • Świadczące na rzecz administratora usługi takie jak prawne, księgowe, IT
 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych do trzeciego państwa (do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Zgodnie z warunkami zawartymi w RODO osoba, której dane dotyczą ma:
  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • Prawo poprawienia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • Prawo do usunięcia danych osobowych,
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail Administratora podanym w art. I Polityki Prywatności, w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie zgody.
 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia magazynów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe są dostępne wyłącznie dla osób przez niego upoważnionych.
 4. Administrator zapewnia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem, w sposób gwarantujący rzetelność i przejrzystość. Administrator gromadzi wyłącznie te dane, które są mu niezbędne dla realizacji celu (zasada minimalizmu) oraz zapewnia, że dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator zapewnia integralność i poufność przetwarzanych danych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, osoba składająca zamówienie potwierdza znajomość Polityki Prywatności i akceptuje ją w całości.
 2. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Administratora.

Warunki te wchodzą w życie z dniem 4.9.2019.

Wniosek o przeglądanie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

CZY POTRZEBNA JEST PAŃSTWU POMOC Z ZAMÓWIENIEM?
ZADZWOŃ22 5331991